top of page

Kundavtal 

 

§ 1 Bakgrund och omfattning

Följande är ett Kundavtal varigenom SEFO Marketing 011218-6259, har ingått ett avtal med sin kund, avtalet gäller enligt överenskommelse parterna sinsemellan. Avtalet börjar gälla när kund godkänt offert via mail.

 

 BYRÅ och KUND benämns här nedan enskilt som ”Part” och gemensamt som ”Parterna”. Överenskommelsen definieras här nedan som ”Kundavtalet”.

 

 § 2 Allmänt

 2.1 BYRÅ levererar sina varor och tjänster till Kund i enlighet med villkoren i detta Avtal. Genom att ingå detta Avtal förbinder sig KUND till att beställa varor/tjänster av BYRÅ i den frekvens och till det pris som Parterna kommit överens om nedan. 

 

2.2 Parterna åtar sig att tillhandahålla den information, hjälp och service som behövs för att respektive Part ska kunna fullgöra sina åtaganden enligt detta avtal. Parterna ska arbeta lojalt och vara varandra tillmötesgående där det kan anses vara rimligt. 

 

§ 3 Utbud 

BYRÅ tillhandahåller ett utbud av tjänster inom reklam och marknadsföring. Utbudet som presenteras för KUND och som Parterna överenskommit kring har tagits fram med hänsyn till KUNDs verksamhet och behov. KUND kommer att få tillgång till: 

(i) ett skräddarsytt utbud av tjänster som KUND beställer genom sin försäljningskontakt hos SEFO Marketing 

(ii) löpande hjälp och rådgivning avseende de avtalade produkterna och tjänsterna 

(iii) identifiera vilka behov det finns av att beställa fler produkter eller tjänster 

(iv) strategiskt omfördela KUNDs beställda tjänster för att skapa kostnadseffektivitet 

 

§ 4 Avtalstid 

4.1 Parterna är överens om en avtalstid som löper från och med godkännande av offert och gäller löpande så länge inte Parterna kommit överens om annat.

 4.2 Parterna är överens om en (1) månads uppsägningstid med automatisk förlängning av Avtalet om uppsägning ej har skett innan avtalstiden har löpt ut. 

 

§ 5 Kostnad och betalning 

5.1 Parterna är överens om att KUND förbinder sig att under Avtalstiden beställa tjänster i enlighet med de kostnader och den frekvens som framgår av villkoren Parterna kommit överens om.

 5.2 BYRÅ förbehåller sig rätten för prisändringar under avtalets löptid. Eventuell prisändring skall skriftligen meddelas KUND senast en (1) månad innan den träder i kraft.

 5.3 Betalningsvillkor 14 dagar tillämpas om Parterna ej skriftligen har kommit överens om andra villkor. 

 

§ 6 Sekretess, konkurrens och immaterialrätt 

6.1 BYRÅ följer branschpraxis och branschetiska regler avseende tystnadsplikt och agerar i enlighet med Dataskyddsförordningen (2016/679) och General Data Protection Regulation (GDPR) i förhållande till KUNDs och KUNDs användares integritet. KUND garanteras att information som KUND lämnar till BYRÅ inte förs vidare om inte KUND uttryckligen begär det eller lagstiftning kräver det. Båda Parter förbinder sig att icke, utan den andra Partens medgivande, utlämna eller på annat sätt delge tredje man information av konfidentiell natur som kommit den andra Parten till kännedom vid fullgörande av detta avtal. KUND åtar sig att tillse att dess eventuella anställda och konsulter är bundna av motsvarande sekretessåtagande. 

6.2 Parterna behåller sina respektive immateriella rättigheter som funnits innan avtalets ingående. All immaterialrätt som uppkommer som ett led av detta Avtal eller genom användning av SEFOs tjänsteutbud tillfaller BYRÅ om Parterna inte skriftligen kommit överens om något annat. KUND har rätt att använda BYRÅ varumärke i sin marknadsföring till sina egna kunder samt i kommunikationen med sina Användare. 

 

§ 7 Ansvar 

7.1 BYRÅ ansvarar inte för fel som beror på bristfällig och/eller felaktig användning av BYRÅ tjänster. KUND ansvarar för att använda de tjänster som tillhandahålls av BYRÅ i enlighet med villkoren i detta Avtal och dess bilagor de rutiner och den utbildning i övrigt som BYRÅ tillhandahåller KUND som ett led i detta Avtal. 

7.2 BYRÅ har möjlighet att omedelbart säga upp avtalet om det föreligger ett väsentligt avtalsbrott, exempelvis i den mån KUND medvetet lämnar in felaktiga uppgifter till BYRÅ.

7.3 BYRÅ åtar sig inget ansvar för tredje parts agerande eller eventuella skyldigheter gentemot KUND. 

7.4 BYRÅ ska ej bära ansvar för indirekta skador eller förluster såsom KUNDs produktionsbortfall, förlust av användning, förlust av data, affärsförlust, utebliven vinst eller annan ekonomisk följdförlust eller följdskada oavsett om sådan kunde förutses eller inte.

7.5 BYRÅ ansvar för fel, skador eller förluster med anknytning till tjänsterna är begränsat till ett maxbelopp motsvarande fakturabeloppet på den faktura till vilken fel, skada eller förlust med anknytning till tjänsterna ifråga kan härledas. 

7.6 BYRÅ är ej ansvarig för försening eller brister i fullföljandet av detta avtal om förseningen eller felet beror på ansvarsbefriande omständighet enligt punkt 10 (Force Majeure). 

 

§ 8 Parternas rättigheter och skyldigheter 

8.1 BYRÅ har rätt att vidta åtgärder som påverkar tillgängligheten i tjänsteutbudet om det är påkallat av tekniska eller säkerhetsmässiga skäl, eller på grund av driftsskäl, underhållsbehov eller på grund av lagstiftning eller myndighetsbeslut.

8.2 BYRÅ förbehåller sig rätten att göra ändringar i tjänsteutbudets innehåll och leverans utan att informera Kund. 

8.3 BYRÅ har rätt att stänga av KUND och avbryta fortsatt samarbete och/ eller säga upp detta Avtal med omedelbar verkan om det skäligen kan antas att fortsatt relation med KUND strider mot lag eller annan myndighetsförfattning eller om KUND annars uppenbarligen strider mot villkoren i detta Avtal. Detsamma gäller om BYRÅ orsakas fel eller skador vilka skäligen kan antas bero på fel eller tekniska störningar hänförliga till KUND.  

§ 9 Övriga villkor 

9.1 Detta Kundavtal utgör Parternas fullständiga reglering av de frågor som Kundavtalet berör. Alla eventuella skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser som tidigare må ha lämnats ersätts sålunda av detta Kundavtal och dess bilagor. 

9.2 Om någon bestämmelse i detta Kundavtal blir olaglig, ogiltig eller av annan anledning blir verkningslös ska sådan bestämmelse anses som åtskild från Kundavtalets övriga bestämmelser och sådant åtskiljande ska inte påverka giltigheten och verkställigheten av de återstående bestämmelserna. I sådant fall ska den ogiltiga bestämmelsen ersättas med en giltig bestämmelse som Parterna skulle ha enats om för att uppnå samma resultat i alla relevanta avseenden. 

9.3 Part får inte helt eller delvis överlåta eller pantsätta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt detta Kundavtal utan den andra Partens skriftliga godkännande. 

 

§ 10 Force Majeure

 Parterna skall hållas ansvarsfria vid den händelsen att överträdelse av avtalet sker på grund av orsak som står bortom Parternas kontroll. Sådana orsaker kan bestå av (men är inte begränsade till): förseningar på grund av väderleken, demonstrationer, krig eller annan icke-planerad konflikt som kan påverka Parternas möjlighet att uppfylla deras avtalsenliga åtaganden. Överträdelse på grund av Force Majeure skall därför inte anses utgöra avtalsbrott om Part meddelar sin motpart inom skälig tid. 

 

§ 11 Tvistelösning 

Tvist angående tillämpning och tolkning av detta Kundavtal ska i första hand lösas genom förhandling mellan Parterna. Om förhandling inte leder till ett för båda Parter godtagbart resultat ska tvisten avgöras i allmän domstol och då företrädesvis vid Stockholms tingsrätt.

 

 § 12 Tillägg och ändringar 

12.1 Tillägg och/ eller ändringar till detta avtal skall ske skriftligen och godkännas av bägge parter för att anses giltiga. Uppsägning eller andra meddelanden enligt detta Kundavtal (nedan ”Meddelande”) ska vara skriftliga och översändas per e-mail. Meddelanden till BYRÅ ska skickas till emil@sefo.se. Meddelanden till KUND ska skickas till den e-mailadress som följer av de lämnade kunduppgifterna. 

12.2 KUNDs fortsatta användning av tjänsterna som omfattas av detta Avtal efter det att prisjusteringar och/eller ändringar i detta Avtal genomförts, skall anses innebära att KUND accepterat de nya villkoren. 

 

§ 14 Kontaktperson och support 

KUND kan nå BYRÅ för support och övriga frågor. Supporten nås helgfria vardagar via mail: emil@sefo.se mellan kl. 08-16.

bottom of page